STATUT

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR IX IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

WE WROCŁAWIU

PREAMBUŁA

Absolwenci każdej szkoły są wielką wspólnotą. To naturalne. Naturalne są też sentymenty zachowane w sercach i pamięci o szkolnych latach, zarazem najlepszych latach młodości.
Swego rodzaju „tornister emocji” niosą też przez lata po zakończeniu edukacji wychowankowie Liceum Ogólnokształcącego Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Ten sympatyczny bagaż warto wykorzystać w budowaniu przyszłości nowoczesnej szkoły.
Tworzenie, pielęgnowanie i rozwijanie więzi ze szkołą oraz wykorzystywanie doświadczenia, potencjału i dobrej woli na rzecz rozwoju liceum jest celem i najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków LO Nr IX.
Troszczenie się o wzajemne kontakty ma sens wówczas, kiedy i szkole, i absolwentom bardzo na tym zależy. Dwa warunki muszą być spełnione: otwarta na wychowanków Dyrekcja i Rada Pedagogiczna oraz duże i aktywne grono absolwentów, które chce poświęcać szkole swój czas i zaangażowanie.
Obustronna dobra wola jest zatem kluczem do zbudowania silnego ruchu wokół szkoły. To są przesłanki dalekosiężnego i owocnego współdziałania LO Nr IX z jego absolwentami i sympatykami.


Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE


§1.

1. Organizacja nosi nazwę: „Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu” - dalej zwana "Stowarzyszeniem".

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.) i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Miasto Wrocław.

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§2.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami raju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 3.
1. Stowarzyszenie może posługiwać się logo (swoim znakiem graficznym) wyróżniającym je wśród innych organizacji. 

2. Logo zatwierdza Zarząd uchwałą.


Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA


§4.
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego:

1) wspieranie systemu dydaktyczno-wychowawczego, w odniesieniu do uczniów, nauczycieli i absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące Nr IX im. Juliusza Słowackiego, zwanego w dalszej części Statutu Szkołą,

2) inicjowanie, organizowanie i popieranie różnych form doskonalenia i dokształcania uczniów, nauczycieli i absolwentów,

3) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i społecznych członków Stowarzyszenia,

4) popularyzacja wiedzy o Szkole, jej zadaniach i celach działania,

5) popularyzacja wiedzy o patronie Szkoły,

6) wspieranie uczniów w trudnej sytuacji życiowej, uczniów niepełnosprawnych oraz - z rodzin niewydolnych wychowawczo,

7) wspieranie utalentowanych uczniów poprzez fundowanie stypendiów, finansowanie udziału w seminariach, obozach naukowych itd.,

8) wspieranie programów szkolnych, udziału uczniów w międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach procesu integracji europejskiej,

9) aktywizowanie i integrowanie środowiska absolwentów LO Nr IX wokół Szkoły na rzecz jej wszechstronnego rozwoju,

10) wspieranie finansowe Szkoły, także z wykorzystaniem funduszy krajowych i Unii Europejskiej – w rozwoju jakościowym Szkoły, w powiększaniu i modernizacji bazy szkolnej,

11) pomoc finansowa i rzeczowa emerytowanym nauczycielom Szkoły, jej uczniom i absolwentom,

12) kreowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z uroczystościami Szkoły i z Patronem LO Nr IX,

13) budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły i promowanie jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków,

14) dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków.


§5.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) współpracę z organami szkoły, władzami oświatowymi, administracją państwową i samorządem lokalnym i z absolwentami,

2) inicjowanie, organizowanie lub współorganizowanie i wspieranie przedsięwzięć i imprez kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych,

3) podejmowanie działań integracyjnych członków Stowarzyszenia w drodze przedsięwzięć kulturalnych, towarzyskich, rekreacyjnych i społecznych,

4) organizowanie okresowych spotkań, zjazdów absolwentów,

5) rozwijanie kontaktów i współpracy w ramach integracji europejskiej organizacji pozarządowych,

6) podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego i społecznego absolwentów w drodze szkoleń, seminariów, konferencji i cyklów konsultacji,

7) pomoc absolwentom w znalezieniu zatrudnienia, przygotowanie do poruszania się na rynku pracy, doradztwo zawodowe,

8) pozyskiwanie środków finansowych do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia,

9) pozyskiwanie i przekazywanie pomocy finansowej na potrzeby Szkoły,

10)wyszukiwanie darczyńców i sponsorów wspierających inicjatywy Stowarzyszenia i Szkoły,

11)wspieranie Szkoły przekazywanym sprzętem naukowym, dydaktycznym lub inną pomocą rzeczową niezbędną do jej pracy i rozwoju,

12)udzielanie pomocy i wspieranie uczniów, nauczycieli i absolwentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

13)organizowanie zespołów specjalistów różnych dziedzin (psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, lekarzy, prawników, uczonych itp.), który udzieli rad i pomocy potrzebującym uczniom, nauczycielom, absolwentom, członkom Stowarzyszenia i pracownikom Szkoły,

14)podejmowanie i prowadzenie zadań publicznych adresowanych do członków Stowarzyszenia, szczególnie w zakresie pomocy społecznej dla absolwentów Szkoły i ich rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz – wyrównywania szans tych osób i ich rodzin, a także zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,

15)fundowanie pomocy finansowej (stypendiów) dla najlepszych i aktywnych społecznie uczniów Szkoły,

16)organizowanie i prowadzenie zajęć szkoleniowych, doskonalących kompetencje uczniów, nauczycieli i absolwentów,

17)kreowanie i realizację form wypoczynku pozalekcyjnego i wakacyjnego uczniów, nauczycieli i absolwentów,

18)inicjowanie i organizowanie promocji Szkoły,

19)podejmowanie i prowadzenie akcji promocyjnych w środkach przekazu, w tym także internetowych,

20)działalność wydawniczą.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie:

1) pozostałej działalności wydawniczej – PKD 58.19.Z

2) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z

3) pozaszkolnych form edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z

4) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych – PKD 85.59.Z

5) działalności wspomagającej edukację – PKD 85.60.Z

6) pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z

7) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD

8) działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z

9) działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z

10)pozostałej działalności związanej ze sportem – PKD 93.19.Z

11)pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej – PKD 93.29.Z

12)działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych – PKD 94.99.Z.

3. Działalność, o której mowa w ust. 2. może być prowadzona zarówno nieodpłatnie jak też odpłatnie.


§6.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy.

2. W miarę posiadanych środków możliwe jest zatrudnianie pracowników dla realizacji celów statutowych.

3. Stowarzyszenie w swoich działaniach może korzystać z doświadczeń i wiedzy specjalistów i ekspertów.

4. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom oraz komitetom społecznym założonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

5. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. l oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.


Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA


§7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.

§8.

Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania i popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespołowym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.

§9.

  1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd, na najbliższym posiedzeniu, w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
  2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowany może odwołać się, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały, do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§10.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

2) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia,

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,

4) regularnie płacić składki członkowskie.

§11.

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.

2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących

przypadkach:

1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,

2) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

3. Zarząd może wykluczyć członka Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,

2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

3) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawie wykluczenia Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5. Członek Stowarzyszenia może odwołać się, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały, do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§12.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd, za wymierną pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową w realizacji jego celów.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Zarząd.


§13.

  1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której tę godność nada Zarząd za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
  2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.


§14.

  1. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym - także w Walnym Zebraniu.
  2. Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie mają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

A. Postanowienia ogólne


§15.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 16.
1. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, w pierwszej kolejności spośród osób kandydujących w ostatnich wyborach do tego organu, które zdobyły największą liczbę głosów, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie oraz w odniesieniu do funkcji Prezesa, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 17.
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej jednego kwadransa po pierwszym terminie.

4. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.


B. Walne Zebranie

§ 18.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania są:

1) zwyczajne,

2) nadzwyczajne.

3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji,

2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej,

3) udzielanie, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,

4) uchwalenie Programu Działania Stowarzyszenia,

5) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu,

6) wybór i odwołanie pozostałych członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.,

7) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w przypadkach i na zasadach określonych w Statucie,

9) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

11) podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie.

§ 19.
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co trzy lata, jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w terminie do końca czerwca, na podstawie uchwały Zarządu.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie:

1) własnej uchwały,

2) wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków.

3. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd w oparciu o treść wniosku określonego w ust. 2.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się do 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub uchwały Zarządu i obraduje nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

§ 20.
1. W Walnym Zebraniu biorą udział:

1) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

2) członkowie władz,

3) członkowie wspierający i honorowi.

2. Członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze.

§ 21.
1. Walne Zebranie po otwarciu go przez członka Zarządu wybiera Przewodniczącego Zebrania i powołuje protokolanta.

2. Walne Zebranie obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Walnego Zebrania.

C. Zarząd

§ 22.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i pozostałych członków Zarządu.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23.
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu z tym, że jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes albo Skarbnik.

3. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy, w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu, pełni Prezes lub inny upoważniony przez niego członek
Zarządu.

4. Zarząd może udzielać stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

§ 24.
1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Programu Działania Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

3) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,

4) uchwalanie wysokości składek obowiązujących członków Stowarzyszenia oraz terminów i zasad wpłacania składek,

5) kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,

6) ustanawianie stypendiów, o których mowa w § 5 ust. 15,

7) ustalanie wysokości i zasad udzielania pomocy finansowej i rzeczowej, o której mowa w § 5 ust. 12. 10

2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

D. Komisja Rewizyjna

§ 25.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

5) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

6) zatwierdzanie uchwałą corocznych sprawozdań finansowych.

§ 26.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

§ 27.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 28.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie podlegają Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 29.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego istnienia.

2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:

1) składek członkowskich,

2) dotacji, w tym z budżetu państwa, Unii Europejskiej i od władz terenowych,

3) darowizn, spadków i zapisów,

4) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,

5) dochodów z własnej działalności gospodarczej,

6) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

7) ofiarności publicznej,

8) udziałów, lokat i akcji.

3. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 30.
Stowarzyszenie nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,

2) przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31.
1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd uchwałą.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:

1) drukowanie gazet – PKD 18.11.Z

2) pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z

3) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z

4) introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z

5) reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z

6) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z

7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z

8) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z

9) prowadzenie hoteli i moteli (PKD 55.10.Z), zajazdów, domów wczasowych, schronisk (PKD 55.20.Z), kampingów (PKD 55.30.Z) i innych podobnych obiektów krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.90.Z)

10) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A

11) prowadzenie barów (PKD 56.30.Z), stołówek (PKD 56.29.Z) oraz pozostała działalność w zakresie cateringu (PKD 56.21.Z)

12) ruchome placówki gastronomiczne – PKD 56.10.B

13) wydawanie książek – PKD 58.11.Z

14) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z

15) wydawanie gazet – PKD 58.13.Z

16) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z

17) pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z

18) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z

19) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z

20) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z

21) działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z

22) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z

23) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z

24) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

25) działalność reklamowa (PKD 73.11.Z, PKD 73.12.A, PKD 73.12.B, PKD 73.12.C, PKD 73.12.D)

26) działalność związana z turystyką (PKD 79.11.A, PKD 79.11.B, PKD 79.12.Z),

27) pozostała działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)

28) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z

29) działalność kulturalna i rozrywkowa, w tym organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych (PKD 93.29.Z).

4. Działalność gospodarcza i odpłatna działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

5. Wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez Stowarzyszenie, w tym nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w sprawozdaniu finansowym oraz dochód z działalności gospodarczej są w całości przeznaczane na działalność statutową pożytku publicznego.

§ 32.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33.
Rokiem obrotowym dla potrzeb rachunkowości jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 34.
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 35.
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz LO Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 36.
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia.

Jednolity tekst Statutu przyjęty uchwałą Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia odbytego we Wrocławiu 30 maja 2012 roku.

Darowizna teraz!


Darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków LO Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu można przekazać za pośrednictwem
dotpay wplataktóra zapewnia i obsługuje bezpieczne płatności internetowe, zgodnie z regulaminem dokonywania wpłat.

Prosimy o przekazanie darowizny
 
Kwota: PLN
 

Dziękujemy za dokonanie wpłaty.

Więcej o darowiznach można przeczytać tutaj

D

A

R

O

W

I

Z

N

Y

 

T

E

R

A

Z

!